Przejdź do głównej zawartości strony

Forum Muzyki Tradycyjnej

Statut Forum Muzyki Tradycyjnej

Tekst jednolity uwzględniający zmianę z 29.09.2020

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Forum Muzyki Tradycyjnej, zwany dalej Forum, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku.
2. Siedzibą Forum jest Warszawa.
3. Forum jest ogólnopolską strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Forum nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
4. Terenem działania Forum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Forum może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Forum może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych.

 

Rozdział 2.
Cele i formy ich realizacji

§ 2.
Celem Forum jest:
1. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kontynuacji polskiej muzyki tradycyjnej z całym jej bogactwem, włączając w to dorobek kulturowy mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących dawne i obecne ziemie Rzeczpospolitej oraz Polonii na terenie całego świata,
2. integracja środowisk, organizacji i instytucji działających na rzecz muzyki tradycyjnej i tworzenie form współdziałania między nimi,
3. działanie na rzecz poszerzania i upowszechniania wiedzy oraz świadomości wartości tradycji artystycznych polskiej wsi,
4. prowadzenie i wspieranie edukacji kulturowej poświęconej tradycjom polskiej wsi,
5. organizacja, wspieranie i udział we współpracy międzynarodowej w dziedzinie szeroko pojętego upowszechnienia potencjałów zakorzenionych w tradycjach wiejskich,
6. wspieranie twórców ludowych i działanie na rzecz poprawy ich statusu społecznego i materialnego, tworzenie społecznych ekosystemów wokół nich,
7. wspieranie rozwoju samorządnych, demokratycznie organizujących się wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich i miejskich,
8. tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie wzmacniania wspólnot lokalnych z pomocą praktyk kultury tradycyjnej.

§ 3.
Cele określone w § 2 realizowane są przez:
1. wspieranie organizacji członkowskich i ich współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów,
2. współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
3. wypracowywanie i realizowanie zasad współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi różnych szczebli oraz występowanie do w/w władz z opiniami, wnioskami i rekomendacjami,
4. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Forum,
5. organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów na temat muzyki tradycyjnej i zagadnień z nim związanych,
6. organizowanie zabaw tanecznych, koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno-kulturalnych służących popularyzacji i praktycznej nauce polskich i zagranicznych tradycyjnych tańców i muzyki,
7. organizację cyklicznych zjazdów członkowskich Forum,
8. organizację wymian, staży, praktyk i wizyt studyjnych dla członków i pracowników podmiotów tworzących Forum oraz dla innych osób i organizacji krajowych i zagranicznych zainteresowanych tematyką muzyki tradycyjnej,
9. organizację kampanii społecznych, medialnych i informacyjnych dotyczących muzyki tradycyjnej,
10. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego, poradnictwa, konsultacji i informacji dla organizacji i innych inicjatyw społecznych na rzecz muzyki tradycyjnej,
11. prowadzenie działalności wydawniczej – w tym w zakresie nagrań audio i audio-video – oraz publicystycznej dotyczącej tematów związanych i pokrewnych z muzyką tradycyjną,
12. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wszelkich materiałów i publikacji dotyczących historii mówionych, folkloru muzycznego i tanecznego oraz działalności Forum,
13. prowadzenie, zlecanie, wspieranie i opracowywanie studiów i badań na temat muzyki tradycyjnej,
14. tworzenie i rozwijanie stron internetowych służących edukacji i promocji polskiej muzyki tradycyjnej w kraju i zagranicą oraz jako narzędzie do komunikacji pomiędzy członkami Forum i pomiędzy Forum a ogółem społeczeństwa,
15. wspieranie międzynarodowej współpracy w obszarze muzyki tradycyjnej poprzez wspólne projekty, wymiany doświadczeń i wizyty studyjne,
16. przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów Forum,
17. skupianie wokół idei Forum osób zainteresowanych jej celem.

 

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4.
Członkowie Forum dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 5.
1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która przedstawi pozytywną rekomendację 2 członków zwyczajnych Forum, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Forum, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Forum oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. W razie odmownej decyzji Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
3. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.
4. Członek Forum jest reprezentowany przez jedną lub dwie osoby fizyczne, pisemnie do tego upoważnione. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Forum.
5. Każdy członek Forum ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w dowolnym terminie.
6. Osoby zasiadające we władzach Forum przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez członka Forum.

§ 6.
Każdy członek zwyczajny Forum ma jeden głos.

§ 7.
1. Członkowie zwyczajni Forum mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Forum,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Forum,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Forum,
d) zgłaszanie kandydatów do władz.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Forum,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Forum,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
d) dbałości o dobre imię Forum oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 8.
1. Członkiem wspierającym Forum może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Forum oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Forum.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 5 pkt. 2 statutu.

§ 9.
1. Członkowie wspierający Forum mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Forum,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Forum,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Forum,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Forum,
c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Forum.
d) dbałości o dobre imię Forum oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 10.
1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Forum.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Forum, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.

§ 11.
1. Członkowie honorowi Forum mają prawo:
a) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Forum,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Forum,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 12.
Ustanie członkostwa następuje wskutek:
1. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,
2. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
3. wystąpienia z Forum, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Forum,
4. wykluczenia z Forum.

§ 13.
1. Wykluczenie członka Forum może nastąpić ze względu na:
a) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieterminowego opłacania składek;
b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania;
c) działanie na szkodę Forum;
d) niegodne działanie podważające autorytet Forum.
2. Wykluczenie członka Forum następuje w drodze uchwały Zarządu.
3. Wykluczony członek Forum ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział 4.
Władze Forum

§ 14.
Władzami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem),
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.
Walne Zebranie może być:
1. zwyczajne,
2. nadzwyczajne.

§ 16.
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Forum.
2. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

§ 17.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Forum lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
4. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Forum wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

§ 18.
1. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się na oficjalnej stronie internetowej Forum oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy widniejący w bazie danych organizacji członkowskich prowadzonej przez sekretarza Forum lub listem zwykłym na pisemną prośbę organizacji członkowskiej.
2. Organizacje członkowskie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych prowadzonej przez sekretarza Forum oraz żądania ich aktualizacji. Jednocześnie organizacje członkowskie zobowiązane są bez zbędnej zwłoki informować sekretarza Forum o każdorazowej zmianie adresu siedziby lub adresu e-mail.

§ 19.
Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§ 20.
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Forum, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.
2. Jeśli podczas głosowania na Walnym Zebraniu dwie osoby reprezentujące Członka Forum nie są w stanie uzgodnić stanowiska swojej organizacji, uznaje się, że w tym głosowaniu dany Członek Forum wstrzymał się od głosu.

§ 21.
Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie zmian w statucie,
2. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Forum,
3. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
4. wybór Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym – według woli uprawnionych,
5. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
6. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
7. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
8. powoływanie komisji i innych ciał eksperckich,
9. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
10. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. nadawanie tytułu członka honorowego Forum,
13. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Forum do momentu wyboru tych organów,
14. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Forum.

§ 23.
1. Wnioski na Walnym Zebraniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie.
2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 24.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 25.
1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Forum.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

§ 26.
1. Zarząd składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie, na okres trzech lat. Dana osoba może być członkiem Zarządu więcej niż jedną kadencję.
2. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.
4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprezesów Forum, Sekretarza oraz Skarbnika. Funkcję Wiceprezesa można łączyć z funkcją Sekretarza lub Skarbnika.

§ 27.
Wybory członków Zarządu Forum odbywają się według następujących zasad:
1. Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu ma do dyspozycji trzy głosy, przy czym na jednego kandydata można oddać nie więcej niż jeden głos. Uczestnicy Walnego Zebrania nie są zobowiązani do oddania wszystkich głosów.
2. Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
3. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy nieobsadzonych miejsc w Zarządzie pozostało mniej niż liczba tych kandydatów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.

§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes.
2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.

§ 29.
1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.

§ 30.
Do kompetencji Zarządu należą:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Forum,
2. realizacja budżetu Forum,
3. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
4. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Forum i jego członków,
5. powoływanie – na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych – grup tematycznych i zespołów roboczych,
6. reprezentacja Forum na zewnątrz,
7. przyjmowanie nowych członków,
8. inne sprawy określone w Statucie,
9. powoływanie komisji etyki w sprawach dotyczących działania członków Forum lub ich upoważnionych reprezentantów, określając w uchwale zakres i zasady jej działania.

§ 31.
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 32.
1. W przypadku ustąpienia Prezesa Forum na własną prośbę lub w sytuacji przewidzianej w § 5 pkt 6, Zarząd wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 26.
2. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Forum.
3. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
4. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.

§ 33.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Forum. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu, o której mowa w par. 27.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 34.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Forum, w tym m.in.:
a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Forum,
b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
c) podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
4. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
5. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji lub w sytuacji przewidzianej w § 5 pkt 6, stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą kooptacji członków Zarządu, o której mowa w § 32.

§ 35.
Forum jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, działających łącznie.

 

Rozdział 5.
Majątek Forum

§ 36.
1. Majątek Forum stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Forum są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Forum,
c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,
d) wpływy z działalności statutowej.

§ 37.
Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.

 

Rozdział 6.
Działalność odpłatna pożytku publicznego

§ 38.
Forum może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm). Zakres tej działalności określa Zarząd w drodze uchwały.

 

Rozdział 7.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Forum

§ 39.
1. Decyzja o rozwiązaniu Forum wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Uchwalając rozwiązanie Forum, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Forum, na których rzecz zostanie przekazany majątek Forum pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij