Przejdź do głównej zawartości strony

etnomuzykolożka

W latach 1965-1970 odbyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone pracą magisterską o mongolskich śpiewach tradycyjnych. Od 1970 do 1978 była asystentem w Instytucie Muzykologii, gdzie prowadziła wykłady z etnomuzykologii i historii muzyki. W 1979 otrzymała doktorat na podstawie pracy Słowiańskie pieśni żniwne. Próba typologii muzycznej. W latach 1978-2003 prowadziła wykłady z zakresu folkloru, historii muzyki i technologii pracy naukowej w Akademii Muzycznej w Warszawie, najpierw jako asystent, następnie adiunkt i od 1998 profesor. W 1985 uzupełniała kwalifikacje w Międzynarodowym Instytucie Zoltana Kodálya w Kecskemét na Węgrzech. Od 1986 do 2002 pracowała także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1997 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki.

W latach 1988-90 prowadziła – jako kierownik tematu Tradycja ludowa i narodowa a procesy edukacyjne, wchodzącego w skład tematu resortowego Edukacja muzyczna w Polsce – badania dotyczące rozumienia muzyki, znajomości tradycji i postaw wobec muzyki w 22 wybranych szkołach Polski. Wyniki badań zostały zaprezentowane m.in podczas VII European Seminar in Ethnomusicology w Berlinie w 1990. Zajmując się teorią edukacji muzycznej jest zaangażowana w adaptację metody wychowania muzycznego Kodálya do polskich warunków, do 1988 wykłada na Polsko-Węgierskich Seminariach Kodályowskich dla studentów uczelni muzycznych i nauczycieli. W latach 2002-2003 była kierownikiem Studium Zoltana Kodálya w Akademii Muzycznej w Warszawie i zorganizowała Polsko-Węgierskie Seminarium Kodályowskie w Cieszynie połączone z Międzynarodową Konferencją w 120-lecie urodzin Zoltana Kodálya i Karola Szymanowskiego. Od 2003 wykłada propedeutykę folkloru, historię muzyki, formy oraz prowadzi prace magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Była recenzentem jednej pracy habilitacyjnej, 4 doktorskich i 21 magisterskich.

Brała udział w pracach jury Konkursu Związku Kompozytorów Polskich im. ks. prof. Hieronima Feichta dla młodych muzykologów oraz festiwali folklorystycznych w Węgorzewie i Płocku.

Katarzyna Dadak-Kozicka od 1988 do 2003 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 2003 jest przewodniczącą Koła Kodályowskiego Polskiej Sekcji ISME. W latach 1997-2001 i 2003-2011, jako przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, organizowała coroczne Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne ZKP. Od 2001 do 2003 była Sekretarzem Generalnym, a obecnie jest wiceprezesem Zarządu Głównego ZKP.

Została odznaczona przez Rząd Węgierski Medalem Zoltana Kodálya za prace nad polską adaptacją koncepcji Kodálya (1982) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).


Literatura wybrana:

Bielawski Ludwik Dadak-Kozicka Katarzyna.w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd – suplement”, PWM, Kraków 2001


PUBLIKACJE

Książki:

Folklor sztuką życia. U podstaw antropologii muzyki, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1996

Śpiewajże mi jako umiesz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992

 

Rozprawy:

Szymanowski and Kodály on Music in the Life of Man and the Nation w: ’Warsaw Autumn’ as a Realization of Karol Szymanowski’s Vision of Modern Polish Music, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2007

Antropologiczna perspektywa wiedzy o muzyce i jej znaczenie dla kształcenia muzycznego w: Zeszyty Naukowe nr 8Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1982

Christmas Carols or the Art of Greetings w: Following Zoltan Kodály in PolandAkademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1999

Dzieło Zoltana Kodálya. O mocy muzyki i odpowiedzialności artysty wprowadzenie do Zoltan Kodály o edukacji muzycznej. Pisma wybrane (pod red. Mirosławy Jankowskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2002

Folklor muzyczny w polskiej adaptacji Kodálya. O zagadnieniu rodzimości sztuki w: Oskar Kolberg – prekursor antropologii kultury (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995

Folklor w kształceniu nauczycieli wychowania muzycznego w: Zeszyty Naukowe nr 2, Instytut Kultury, Warszawa 1984

Idea Kodálya w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w: Zoltan Kodály i jego pedagogika muzyczna (pod red. Mirosławy Jankowskiej, W. Jankowskiego), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990

Inspiracje w folklorze i folklor jako inspiracja w: Inspiracje w muzyce XX wieku (pod red. Alicji Martackiej-Kościelny), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1993

Interpretacja jako wyraz wspólnoty. Rozważania o muzyce obrzędowej w: Interpretacja muzyki, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich – Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998

Kodalyowska idea muzyki jako swoistego języka – rola muzyki ludowej w: Zeszyty Naukowe nr 8Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1982

Levels of Formal Organisation of Spring Carols from North-East Poland w: Probleme der Volksmusikforschung (ed. Hartmut Braun), Verlag Peter Lang, Bern 1990

Long-sounding notes and ornamentation as characteristic qualities of musical expression in Slavic harvest songs and as a relict of a contemplative culture w: Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe, red. P. Dahlig, Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii, Warszawa 2009

Mowa muzyczna a język muzyczny. O możliwościach i ograniczeniach solmizacji relatywnej w: Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej (pod red. Mirosławy Jankowskiej, W. Jankowskiego), Akademii Muzycznej w Warszawie, Warszawa 1997

Muzyka jako współodczuwanie. Folklor inspiracją dla nowej edukacji w: Wychowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna (pod red. Andrzeja Białkowskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995

Muzyka jako wyraz przemian kultury w świetle twórczości Zoltana Kodálya w: Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, Agnieszki Leszczyńskiej), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001

Muzyka tradycyjna jako inicjacja w kolejne etapy życia w: Człowiek – muzyka – psychologia (pod red. W. Jankowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000

O muzyce która płynie w człowieku w: Semantyka milczenia 2 (pod red. Kwiryny Handke), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002

O odkrywaniu folkloru i sztuce mitologizacji w: Muzyka polska w okresie zaborów, Instytut Sztuki PAN / Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1997

O trzech odmianach antropologii muzyki w: Muzyka w kontekście kultury (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001

O wielkiej i małej tradycji muzycznej w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata (pod red. Tomasza Jeża), Rabid, Kraków 2003

O wymiarach i przejawach integracji przez muzykę w: Integrujące wartości muzyki (pod red. J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, W. Jankowskiego), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2002

O zamieraniu i odradzaniu kultur muzycznych na przykładach folkloru północno-wschodniej Polski w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski (pod red. Elżbiety Wojnowskiej, Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich / Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003

Obrzęd i spektakl – dwa sposoby edukacji przez sztukę w: Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, red. A. Białkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006

Obudzić muzykę w dziecku. O integrującej mocy symboliki w: Nowe drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. A. Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012

Problemy analizy melodyki w: Ze studiów nad metodami w etnomuzykologii (pod red. Anny Czekanowskiej, Ludwika Bielawskiego), Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975

Spektakl i widowisko – dwie formy edukacji przez sztukę w: Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności (pod red. Andrzeja Białkowskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000

The Attitude of Polish Teenagers Towards Music w: VII European Seminar in Ethnomusicology. Pre-publication of conference papers (ed. Max Peter Baumann, Ulrich Wegner, Artur Simon), Internationales Institut für vergleichende Musikstudien und Dokumentation, Berlin 1990

Transformations of Multi-ethnic Musical Cultures of North-Eastern Poland w: Musicology Today. European Context of Polish Music Culture (pod red. Zofii Helman), Związek Kompozytorów Polski, Warszawa 2004

Usłyszeć muzykę, która płynie w: Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2014

Uwagi o strukturze wykształcenia ogólnomuzycznego uczniów szkół muzycznych w świetle wyników badań Testami Wykształcenia Ogólnomuzycznego (TWOM) w: Zeszyty Naukowe nr 11Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1985

Wobec tradycji – poufałość oraz bojaźń i drżenie w: Muzykologia u progu III tysiąclecia, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000

Współodczuwanie muzyki jako szansa porozumienia w: Komunikacja międzykulturowa (pod red. A. Tyszki), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994

Źródło i tekst w antropologii muzyki. Rozważania o integralności dzieła folkloru w: Źródła muzyczne – Krytyka, analiza, interpretacja, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich – Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

 

Artykuły:

’Music For Everyone’ According to Kodály and Szymanowski, „Bulletin of the International Kodály Society”, Spring 2011, vol. 36 no. 1, s. 12-19

Aktualność Kodálya, „Wychowanie muzyczne w szkole” 2003 nr 2, s. 56-63

Desakralizacja folkloru – przejawy muzyczne i kulturowe, „Pro Musica Sacra”, 2013 nr 11, s. 41-52

Epika mongolska jako przedmiot studiów i interpretacji, „Muzyka” 1972 nr 3, s. 65-80

Ewolucja rodzimości w postawie twórczej Karola Szymanowskiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2007-2008, s. 79-96

Folklor a edukacja muzyczna. Miedzy amatorstwem a profesjonalizmem, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1985 nr 3

Jan Karłowicz – twórca naukowych podstaw polskiej antropologii kultury, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2006, s. 241-258

Kategoria twórczości w edukacji muzycznej, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2009, s. 55-72

Kolędy wiosenne w cyklu dorocznym i ich symbolika, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1997 nr 3

Ku integralnej edukacji przez sztukę, „Aspiracje”, Jesień 2010, s. 30-34

Music-making as an expression of the truth about man and his community, „Bulletin of the International Kodály Society” 2001 vol. 26, s. 13-18

Muzyka jako portret człowieka i narodu, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 17, s. 6-8

Nauczane folkloru w średnich szkołach muzycznych czyli wstęp do kodalyowskiej edukacji integralnej, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1989 nr 1

Norwid o powadze sztuki, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1995 nr 2

O polskiej adaptacji idei Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1988 nr 2

On the Values of Folk Music in the Polish Adaptation of the Kodály Concept, „Bulletin of the International Kodály Society” 1987 nr 2

Oskar Kolberg – nowator i prekursor, „Ruch Muzyczny” 1976 nr 18, s. 3-4

Pionowy wymiar antropologii muzyki, „Muzyka” 1999 nr 2, s. 115-132

Początek powojennej batalii o muzykę w świetle dokumentów z Walnych Zebrań ZKP, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2011, s. 183-216

Poczucie rodzimości a postawy wobec muzyki w świetle koncepcji Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1992 nr 1

Rodzimość muzyki według XIX-wiecznych folklorystów, „Polski Rocznik Muzykologiczny 2004”, s. 113-132

Sekcja Muzykologów ZKP na progu III tysiąclecia w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa 2006

Solmizacja relatywna – klucz do języka czy do mowy muzycznej?, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1996 nr 3/4, s. 50-57

Środowisko rodzinne muzyków – próba typologii, „Komunikaty Instytutu Kultury” 1981

Styl pieśni – styl życia. Rozważania ilustrowane przykładami folkloru Podlasia, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2005, s. 201-222

Sztuka i tradycja wobec edukacji przyszłości, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 18, s. 6-7

The Knowledge of Musical Folklore and Attitude Towards Music, „Bulletin of the International Kodály Society” 1990 vol. 1

Twórca wobec ojczyzny i obczyzny, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, s. 165-171

W stronę Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1985 nr 1

Władysław Skierkowski – zapomniany odkrywca folkloru kurpiowskiego, „Aspiracje”, Wiosna 2012, s. 24-29

Z doświadczeń nad analizą i kształtowaniem programu badawczego słowiańskich pieśni żniwnych, „Muzyka” 1974 nr 3, s. 12-19

 

Redakcje naukowe:

Europejski repertuar muzyczny na ziemiach PolskiZwiązek Kompozytorów Polskich / Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003

Integrujące wartości muzykiAkademia Muzyczna w Warszawie / Uniwersytet Śląski, Warszawa – Cieszyn 2001

Interpretacja muzyki, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1998

Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000

Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001

Oskar Kolberg – prekursor antropologii kultury, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995

Źródła muzyczne – krytyka, analiza i interpretacja, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij