Przejdź do głównej zawartości strony

muzyk i muzykolog

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (2000 r.) oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004 r.)

Kierownik Zbiorów Fonograficznych w Instytucie Sztuki PAN. Wiedzę i doświadczenia w zakresie digitalizacji i archiwizacji dźwiękowych nagrań archiwalnych zdobywał w ramach kursów i szkoleń m.in. w Tampere, Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie i Monachium.

W latach 2006-2010 członek Rady Muzealnej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Sekcja Fonotek), Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Kompozytorów Polskich.

Pomysłodawca i redaktor serii płytowej ISPAN Folk Music Collection. Juror licznych festiwali i konkursów poświęconych muzyce tradycyjnej, w tym m.in. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół digitalizacji i archiwizacji dokumentów dźwiękowych i historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i filmowych. Interesuje się także tradycjami muzycznymi w katolickiej pobożności ludowej.

Prowadzi badania terenowe połączone z nagraniami muzyki tradycyjnej.


WYBÓR PUBLIKACJI

Książki:

Łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła historyczne i współczesne badania terenowe. Warszawa 2007: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa 2014: Instytut Sztuki PAN.

Artykuły:

Tradycja we współczesnej, powszechnej edukacji muzycznej, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 2001 nr 3-4, 2002 nr 1 s. 69-76.

Myśl Zoltána Kodálya w XXI wieku – O edukacji muzycznej – pisma wybrane, recenzja „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 2002 nr 2-4, s. 21-25.

Archiwizacja nagrań dźwiękowych folkloru muzycznego, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 2002 nr 2-4 s. 84-94.
Na początku były wałki woskowe. O Archiwum Fonograficznym IS PAN, „Gadki z Chatki” – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2003 nr 1 s. 6-11.

Uroczyste, proste tony, „Gadki z Chatki” – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2004 nr 5/6 (54/55), s. 25-27.
Zwyczaj gry na kotłach w Łowickiem. Źródła historyczne i praktyka współczesna, [w:] 30 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Materiały sympozjum, Szydłowiec, 19 maja 2005 r. Szydłowiec 2005.

Zwyczaj bicia w kocioł podczas procesji eucharystycznych. Studium na podstawie badań terenowych w Łowickiem, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2005/5, s. 167-194.

Adwent w Ciechanowcu, „Gadki z Chatki” – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2005/5-6, s. 36.

Jacek Jackowski, Zbigniew Ładygin: Głosy z przeszłości, „Tatry” Tatrzański Park Narodowy. 2006 nr 4, s. 61-63.

The Oldest Sound Archive of Traditional Music in Poland in Relation to Current Challenges, „Tautosakos darbai / Folklore Studies”, Vol. 31. Ed. by L. Būgienė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2006. s. 25–39. ISSN 1392-2831.

Pieśni wykonywane podczas czuwania przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek w Złakowie Kościelnym i Kocierzewie (Łowickie), „Twórczość Ludowa” nr 1-2 (61) 2006, s. 15-19.

Traditional Custom of Kettledrumming During Eucharistic Processions in Central Poland (Łowicz Mazovia Region Examples), „Tautasakos darbai” nr 32/2006. Studia Instrumentorum Musicae Popularis XVI, International Council for Traditional Music Study Group on Folk Musical Instruments. Proceedings from the 16th International Meeting, s. 126-137.

Kotły łowickie – echo barokowego splendoru procesji eucharystycznych, „Wiadomości Diecezji Łowickiej”, nr 3 (75), Lipiec-Wrzesień 2006, rok. XV, s. 108-116.

Tradycje muzyczne regionu Łowickiego – stan badań, charakterystyka, przemiany, „Rocznik Łowickie” 2007 r., tom IV, red. T. Żaczek, K.J. Kaliński, A. Owczarek-Cichowska, A. Pawłowska-Kalinowska, M. Wojtylak, H. Zasępa. Łowicz: Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Urząd Miejski w Łowiczu, s. 141-176.

Kotły łowickie – echo barokowego splendoru procesji eucharystycznych, „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 2007, tom IX, red. ks. M. J. Skrobisz, ks. dr W. Osial, ks. dr Adam Domański, ss. 127-148.

Wielkanoc w Łowickiem, Muzyka religijna – między epokami i kulturami, tom I, red. K. Turek, B. Mika. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 32-49.

[Jacek Jackowski, Maciej Kierzkowski] Digitalizacja najstarszej części Zbiorów Fonograficznych Instytutu sztuki PAN, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Fonoteka wczoraj, dziś i jutro”. Warszawa 11-12 maja 2007. Warszawa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Narodowa, s. 88-102.

Zachować dawne nagrania…, „Gadki z Chatki” – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2008 nr 3 (76), s. 6-15

Nabożeństwa majowe przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, Muzyka religijna – między epokami i kulturami, tom II, red. K. Turek, B. Mika. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 260-277.

Early Post-War Polish Folk Music Recordings (1945-1950), Muzyka 2009 nr 1, s. 91-107 (również jako tekst bookletu do płyty CD pod takim samym tytułem, ISPAN CD 001).

Chwalcie łąki umajone. Nabożeństwa majowe przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych na Mazowszu w Łowickiem i Rawskiem, Gadki z Chatki – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2008 nr 6 (79), s. 6-10

Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959, Gadki z Chatki – pismo folkowe (wydawca UMCS Lublin), 2008 nr 6 (79), s. 36

W poszukiwaniu rytmu wsi, „Twórczość Ludowa” nr 1-2 (67)/2009, s. 3-5

Marianna Rokicka i Zespół Śpiewaczek Ludowych z Rudzienka, Pieśni Marianny Rokickiej i zespołu z Rudzienka gm. Kołbiel. Siedlce-Lublin: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Zarząd główny w Lublinie; Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach., s. 7-15.

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN. Archiwum muzyki tradycyjnej w dobie cyfryzacji i Internetu, w: Folklor w dobie Internetu, red. Gabriela Gańcaczyk i Piotr Grochowski. Toruń 2009: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 211-222.

Music as a component of traditional folk piety. Between dogma and peasant devotion, in: Traditional Music Cultures of Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission. Edited by Piotr Dahlig. Warszawa 2009: University of Warsaw: Institute of Musicology; Warsaw Learned Society; Polish Academy of Sciences: Institute of Art, s. 297-321.

The importance of experience gained in the Phonogrammarchiv for archiving and documenting traditional music in Poland, in: Jahrbuch des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Beiträge des internazionalen Symposiums: 110 Jahre Phonogrammarchiv: Reflexionen über Arbeitsfelder, Kooperationen und Perspektiven. Herausgegeben von Clemens Gütl, Gerda Lechleitner, Christian Liebl. Cuvillier Verlag. Gottingen 2010, s. 110-132.

Folk religious songs sung during the Peregrination of Virgin Mary’s Icon. An example of traditional Polish peasant piety in communist times, in: „Musicology Today” 2010, vol. 7. Institute of Musicology, University of Warsaw; Musicology Section of the Polish Composers’ Union, s. 182-211.

Historical outline of phonographic, visual and audiovisual documentation of Polish traditional dances (or from a pencil, through a phonograph to a camera). Rys historyczny dokumentacji fonograficznej, wizualnej i audiowizualnej polskich tańców tradycyjnych, czyli od ołówka, przez fonograf do kamery, w: Folk Dances Now and Then. In the light of Polish and Norwegian Experience. Tradycyjny Taniec ludowy dawniej i dziś w świetle doświadczeń polskich i norweskich. Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Nowaka. Kielce 2011: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, s. 83-92; 93-122.

Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954): Historyczne i ideowe uwarunkowania ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań, [w:] Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Druga i Trzecia Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Radom 2008, Gdańsk 2009. Warszawa 2011: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Fonotek. Biblioteka Narodowa, s. 67-115.

Digitalizacja Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, w: Polskie biblioteki cyfrowe. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 2010 r. przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, red. Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Jan Węglarz. Poznań 2011: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, s. 63-65.

Nagrania i Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN pochodzące z Regionu Kurpiowskiego. Promocja płyty: „Hen, gdzie piaski i moczary…”, w: Materiały z Konferencji poświęconej ks. Władysławowi Skierkowskiemu, która odbyła się 11 maja 2011 r. w Myszyńcu. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Myszyniec 2011, s. 20-51.

Musical Traditions of Mazovia Region (Central Poland). Historical Relict or Alive Tradition?, w: Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application. XXVI European Seminar in Ethnomusicology. Institute of Musicology, Budapest 2010. Edited by Pál Richter. HAS, Research Centre for the Humanities. Budapest 2012, s. 167-178.

Kiedy płacze ziemia cała. Tradycyjne pieśni pasyjne. Wywiad z Jackiem Jackowskim przeprowadziła Anna Zawadzka, w: „Academia” Magazyn Polskiej Akademii Nauk, nr 3/2013, s. 27-29.

Archiwa dźwiękowe – zasób i dostępność, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska. Warszawa 2014: Instytut Muzyki i Tańca, s. 108-150.

Polska muzyka ludowa i jej współczesne problemy. Przyczynek do dyskusji nad współczesną kondycją muzyki tradycyjnej, w: Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej. 27-29.06.2014. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (Program). Kielce 2014: WDK w Kielcach, s. 2-10.

Ksiądz Władysław Skierkowski – odkrywca folkloru kurpiowskiego, w: Kurpie i muzyka, red. naukowa: Mieczysława Demska-Trębacz. Warszawa 2014: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, s. 69-91. Do wydawnictwa załączono reedycję-extrakt z płyty CD „Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory… Pieśni Puszczy Kurpiowskiej” (ISPAN Folk Music Collection vol. 5, red. J. Jackowski).

„Pamiątki przeszłości” z archiwum wydobyte, czyli zarys historii dokumentacji kieleckiego folkloru muzycznego, w: „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 29, red. dr hab. Robert Kotowski. Kielce: 2014, s. 219-253.

Współczesne metody zabezpieczania, opracowania naukowego, udostępniania i rozwoju Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, w: „Muzyka” 2014 nr 3, s. 71-114.

Gdyby Kolberg miał fonograf… Nowy dwupłytowy album już wkrótce!, w: „Gadki z Chatki”, 2014, nr 4, s. 34 (o projekcie Gdyby Kolberg miał fonograf….). Zob. też: Czego słuchał Oskar Kolberg? a także: Gdyby Kolberg miał fonograf, w: „Rok Kolberga 2014. 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga. Raport. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca 2015, s. 85.

Gdyby Kolberg miał fonograf... czyli o działalności Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Roku Oskara Kolberga, w: „Twórczość Ludowa” 2015 nr 1-2, s. 10-11.

Hasła encyklopedyczne:

Hasło: Muzyka, w: G. W. Dąbrowska: Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. Warszawa 2006: Muza S. A., s. 137-138.

Artykuły popularno-naukowe:

Adwentowe tradycje muzyczne ludu Mazowsza i Podlasia, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2004 nr 12, s. 16-17

Kolędy polskie, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. 2004/2005 nr 12/1, s. 18-19.

Pozwól mi Twe męki śpiewać, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2005 nr 3, s. 18-19.

Nie tylko organy, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2005 nr 4, s. 20-21.

Nabożeństwa majowe przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2005 nr 5, s. 26-27.

Polskie pieśni eucharystyczne, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2005 nr 8/9, s. 18-19.

Śpiewy wykonywane podczas tradycyjnych czuwań przy zmarłym na Mazowszu, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2005 nr 11, s. 24.

Pozwól mi Twe męki śpiewać, w: „Sól Ziemi” Pismo Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, 2006 nr 2, s. 20-21.

Śpiewy towarzyszące czuwaniom przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2006 nr 4, s. 18-19.

Pieśni na pielgrzymim szlaku, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2006 nr 10, s. 20-22.

W adwentowym oczekiwaniu, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2006 nr 12, s. 21.

Bogurodzica, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2007 nr 3 , s. 14-16.

O jasełkach, szopce, pastorałkach i kolędnikach, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2006/2007 nr 12/1 , s. 18-19.

Chwalcie łąki umajone, czyli kilka uwag o nabożeństwie majowym, w: „Wierzyć Życiem” Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 2007 nr 5 , s. 11-13.

O misteriach, szopce, pastorałkach i kolędnikach (Jacek Jackowski, Radosław Molenda), w: „Idziemy” nr 51-52 (120-121), ISSN 1734-9079, s. 44.

Pozwól mi Twe męki śpiewać (Jacek Jackowski, Radosław Molenda), w: „Idziemy” – tygodnik, nr 11 (132), ISSN 1734-9079, s. 36.

Teksty bookletów do płyt CD:

Tekst bookletu do płyty CD pt. „Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych Wdzydzanki” – Zarys historii badań nad tradycjami muzycznymi i historia dokumentacji muzyki kaszubskiej. Płyta CD z materiałami archiwalnymi z IS PAN oraz z Radia Gdańsk (ISBN 978-83-906684-4-4)

Muzyka ocalona. Nagrania archiwalne tradycyjnej muzyki regionu łowickiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Tekst bookletu do płyty CD wydanej przez ISPAN i Łowicki Ośrodek Kultury (ISPAN CD 002).

Archiwalne nagrania muzyki podhalańskiej w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Tekst bookletu do płyty CD Muzycy, muzycy, co po wos ostanie…. wydanej przez ISPAN i Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury (ISPAN 003).

Cassubia Incognita. Zarys historii dokumentacji muzyki kaszubskiej oraz komentarz do nagrań opublikowanych na płycie. Tekst bookletu do płyty CD Cassubia Incognita, wydanej przez ISPAN, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, 2009 (ISPAN CD 004).

Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy Kurpiowskiej. Tekst bookletu do płyty CD pod tym samym tytułem, wydanej przez ISPAN, Liber Pro Arte, 2009 (ISPAN CD 005).

Melodie ziemi kujawskiej. Tekst bookletu do płyty CD pod tym samym tytułem, wydanej przez ISPAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, 2010 (ISPAN CD 007).

Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane. 18-20 kwietnia 1952. Nagrania ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Tekst bookletu (s. 120-28) do dwupłytowego albumu CD pod takim samym tytułem, wydanym przez ISPAN (ISPAN CD 008-009)

Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Tekst bookletu (s. 1-30) do płyty CD pod takim samym tytułem, wydanej przez ISPAN (ISPAN CD 010)

Gdyby Kolberg miał fonograf… Tekst bookletu (s. 1-41) do dwupłytowego albumu CD pod takim samym tytułem, wydanego przez ISPAN, Liber Pro Arte, 2014 (ISPAN CD 011-012)

„Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii podhalańskich…” Pierwsze nagrania muzyki tradycyjnej na Podhalu ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego i Instytutu Sztuki PAN odtworzone po ponad stu latach. Tekst bookletu (s. 1-24) do płyty CD pod takim samym tytułem, wydanej przez Muzeum Tatrzańskie i ISPAN, 2015.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda specjalna „za wybitne zasługi dla polskiej fonografii” w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł 2015”.

I miejsce w konkursie im. prof. Jana Wegnera „Książka Roku o Ziemi Łowickiej” (2009 r.) za książkę Łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła historyczne i współczesne badania terenowe

Nagroda za zasługi dla Lipiec Reymontowskich za książkę Łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza. Źródła historyczne i współczesne badania terenowe

III miejsce w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł 2014” za płytę Gdyby Kolberg miał fonograf…

II miejsce w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł 2010” za płytę Melodie ziemi kujawskiej

III miejsce w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł 2008” za płytę Muzycy, muzycy, co po Wos ostanie

II miejsce w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł 2009” za płytę Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij