Kalendarz

Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, praktyki, teorie

  • od 21.10.2021
  • do 22.10.2021
  • online
  • Wykłady|Konferencje

Konferencja inicjuje cykliczne wydarzenia, które w kolejnych latach opatrywane będą tytułem „Krakowska Konferencja Etnograficzna”. Tegoroczna inicjatywa podjęta jest w związku z rocznicą powołania Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w 1926 r.

***

Mimo licznych inicjatyw środowiskowych wciąż potrzebujemy szerszego forum wymiany doświadczeń, koncepcji i refleksji dotyczących metod i narzędzi etnograficznych badań terenowych. Potrzeba taka wyostrza się w sytuacji utraty samodzielności dyscypliny, a w ostatnim czasie – w warunkach pandemii, które znacznie utrudniają działalność badawczą czy wręcz zmuszają nas do przemodelowania aktywności terenowej.

Celem konferencji będzie przedyskutowanie stanu dyscypliny w Polsce, widzianej przez pryzmat metod, narzędzi i etyki badań. Jest to zatem zaproszenie na namysłu nad specyfiką warsztatu etnograficznego w XXI w. i wachlarzu najpopularniejszych narzędzi, teoretycznych epistemologii współczesnej praktyki etnograficznej uprawianej przez badaczy z polskich ośrodków naukowych oraz jej etycznych inklinacji. Pragniemy także zebrać zagraniczne inspiracje, po które coraz chętniej i powszechniej sięgają antropolodzy w Polsce.

Narasta również potrzeba ponownego przemyślenia zakresu semantycznego kluczowych dla etnologii pojęć: „teren”, „badania etnograficzne”, „doświadczenie etnograficzne” itd. Zostały one per analogiam rozszerzone poza teren w ścisłym znaczeniu na m.in. Internet, literaturę, komiks, film, sztukę, archiwum. Ponadto, metody etnograficzne przestały być endemiczne. Coraz częściej sięgają po nie dyscypliny pokrewne, które już wcześniej zostały „zantropologizowane” (np. literaturoznawstwo, historia, kulturoznawstwo). Tym razem przybiera to kształt ich „etnografizowania”.

W bieżącym roku chcielibyśmy zaproponować namysł nad poniższymi zagadnieniami szczegółowymi:
• kodeks etyczny antropologa w Polsce – dlaczego wciąż brakuje nam oficjalnego dokumentu?
• etnografia partycypacyjna, działaniowa, performatywna, wielostanowiskowa, mobilna, intymna itd.
• etnografia cyfrowa: Inny, badacz/ka i teren w przestrzeniach online;
• praktyka etnograficzna a relacje władzy. Czy możliwa jest etnografia niehierarchiczna?
• negocjowanie interpretacji materiałów terenowych z „badanymi” i problem autorstwa relacji etnograficznej;
• informator – rozmówca – współpracownik/partner terenowy: ewolucja terenowego nazewnictwa i jego teoretyczne, metodologiczne i etyczne implikacje;
• negocjowanie terenu, poszukiwanie terenu, konstruowanie terenu;
• historia metody etnograficznej;
• związki Komisji Etnograficznej PAU z innymi ośrodkami etnologicznymi w Krakowie.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem
www.forms.office.com...
do dnia 31 maja 2021 r. Informacje o przyjęciu referatów zostaną wysłane do 20 czerwca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru propozycji referatów. Ramowy program konferencji zostanie ogłoszony we wrześniu 2021 r. Wraz z nim zostaną przesłane informacje organizacyjne i o wydarzeniach towarzyszących, które będą znajdować się także na stronie internetowej konferencji: www.kke.confer.uj.edu.pl.Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
dr hab. Patrycja Trzeszczyńska
dr Łukasz Sochacki

 

KKE organizowana jest
pod patronatem:
Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
we współpracy z:
Muzeum Etnograficznym w Krakowie
Polskim Towarzystwem Ludoznawczym - Oddziałem w Krakowie i Sekcją Metodologiczną
Pracownią Etnograficzną IAE PAN w Krakowie

Komitet organizacyjny:
dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel
prof. dr hab. Janusz Barański
dr hab. Patrycja Trzeszczyńska
dr Renata Hołda
dr Łukasz Sochacki

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie