Kalendarz

VII Targowisko Instrumentów – Wszystkie Mazurki Świata 2017

  • 22.04.2017
  • 10.00
  • Warszawa
  • Spotkania
  • Festiwale|Przeglądy
  • Warsztaty
  • Instrumenty

PLAN VII TARGOWISKA INSTRUMENTÓW
I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miejsce:
Forteca Kręgliccy
Warszawa, Zakroczymska 12

Kurator Targowiska – Piotr Piszczatowski

 

SALA A i PLAC PRZED FORTECĄ

VII Targowisko Instrumentów zgromadzi PONAD 100 wystawców z Polski, Ukrainy, Anglii, Białorusi, Hiszpanii, Łotwy, Norwegii, Estonii, Niemiec, Litwy i Czech

 

SALA B – TAŃCE I ŚPIEWAŃCE

11:20 
SPRINGAR – tańce z dalekiej Północy
Prowadzą: Ånon Egeland (Norwegia) i studenci University College
of Southeast Norway

12:10 
MAZUREK, POLKA
– przygotowanie do Nocy Tańca
– Piotr Zgorzelski, Stefan Nowaczek, Agnieszka i Mateusz Niwińscy

13:00 
OWIĘZIOK i inne tańce z Beskidu Śląskiego
– kapela Wałasi

13:50 
JOTA – taniec z Hiszpanii
– prowadzi zespół Vigüela.

14:40 
PIEŚNI – zgromadzenie śpiewacze
– prowadzone przez Adama Struga i Monodię Polską.

15:30 
WYRYWASY – zgromadzenie śpiewacze
– z udziałem: Stefana Gacy, Jana Kmity, śpiewaczek z Gałek Rusinowskich, Macieja Żurka i innych miłośników przyśpiewek

16:30 
KOŃ i inne tańce żywieckie
– prowadzą: Marta Słowik-Bałaś, Przemek Ficek, Marcin Blachura

17:20 
„POLSKA” ZE SZWECJI – warsztat tańca
– prowadzą: Anton Schneider i Kristofer Pettersson

 

SALA C – MAŁE MAZURKI I MAŁE SPOTKANIA

11:00 
TEATRZYK KAMYCZKA „Smutna Królewna i Tańczące Zajączki”
- bajka ze Świętokrzyskiego
– dla osób w wieku od 0 do lat 100+

12:00 
HULANKI RODZINNE
– dziecięca kapela rodzinnego Taboru z Zawadki Rymanowskiej
– dla osób w wieku od 0 do lat 100+

13:00
UNIKALNE INSTRUMENTY
– z kolekcji Pawła Nowaka
– Muzeum Akordeonu w Kościerzynie.

14:00 
WIOSENNE zabawy dla dzieci z muzyką dudziarską
– Todar i Viola Kaszkurevicz z Białorusi
– dla osób w wieku od 4 do 100+

15:00 
GRY I ZABAWY z Wielkopolski 
– Katarzyna Helpa i Romuald Jędraszak
– dla osób w wieku od lat 4 do 100+

16:00 
„PIĘĆ KLEPEK I COŚ”
– Katarzyna de Latour i Jaworowi Ludzie
– koncert interaktywny
– dla osób w wieku od lat 4 do 100+

17:00
MAZURKOWA ORKIESTRA
– Paula Kinaszewska
– zajęcia skrzypcowe metodą „ze słuchu”
– dd lat 7

 

SALA D – SPOTKANIA I MINI KONCERTY

11:10 
FISHARMONIA KONCERTOWA 
– Bartosz Żłobiński
– mini koncert i prezentacja.

11:40 
TANECZNYM KROKIEM w 15 minut przez historię Polski
– opowie dr Tomasz Nowak

12:10 
PISZCZAŁKI, FUJARY, DWOJNICE
– Premiera filmu z serii „Instrumenty z Duszą”
– z udziałem Jana Karpiela Bułecki
– produkcja Instytut Muzyki i Tańca

12:30 
ELEKTRO-SUKA, R EBAB, OUD
– instrumenty z pracowni Huberta Połoniewicza.
– Zagrają na nich Kornel Krupiński, Kamila Bigus i Mateusz Szemraj

13:10
HARDINGFELE i inne norweskie instrumenty tradycyjne
– opowiada i gra Ånon Egeland.

13:50
BASY
– krótkie prezentacje instrumentu
– z udziałem:
Piotra Sikory, Varisa Auzinsa (Łotwa), Mateusza Raszewskiego, Andrzeja Staśkiewicza, Macieja Żurka, Katarzyny Rosik.
– na skrzypcach zagra Mateusz Niwiński

14:50 
OKARYNY
– prezentacje Klementyna Pawłowicz-Kot i Tomasz Bilecki

15:10 
LIGAWKI
– spotkanie z twórcami: Stanisławem Jałochą z uczniami
– opowieści oraz film Piotra Baczewskiego i Mateusza Niwińskiego

15:40 
BAŁTYCKA KANTELE – opowiada twórca Łukasz Hołuj, gra Anna Kędziorek

16:10 
GUITARRA, CASTA ÑUELAS, ZAMBOMBA
– Instrumenty z Krainy Don Kichota.
– Zespół Viguela

17:10
DUDY, GAJDY...
– krótkie prezentacje: Todar Kaszkurevicz (Białoruś), Leanne Barbo (Estonia), Przemek Ficek, Zbigniew Wałach, Tomasz Kiciński


=========================================

ACCOMPANYING EVENTS / SIDESHOWS PROGRAMME

ROOM A AND FRONTYARD OF THE FORT
Over 100 instrument makers from:

ROOM B – SONG AND DANCE HALL

11:20 
S P R I N G A R – the Northern dances– Ånon Egeland
(Norway) and University College of Southeast Norway students.

12:10 
MAZURKA, POLKA – get ready for the Dance Night,
with Piotr Zgorzelski, Stefan Nowaczek, Niwińscy.

13:00 
O W I Ę Z I O K and other dances from Beskid śląski region
- Wałasi band

13:50 
J O TA – a dance from Spain – Vigüela group.

14:40 
SONGS – a gathering held by Adam Strug and Monodia
Polska.

15:30
W Y R Y W A S Y – vocalists’ gathering. Stefan Gaca,
Jan Kmita vocal group from Gałki Rusinowskie, Maciej Żurek and
singing amateurs.

1 6 : 3 0 
“ T H E H O R S E ” a n d o t h e r d a n c e s from Żywiec
region - Marta Słowik-Bałaś, Przemek Ficek, Marcin Blachura

1 7 : 2 0 
“ P O L S K A ” F R O M S W E D E N – dance workshop,
Anton Schneider & Kristofer Pettersson

 

ROOM C – LITTLE MAZURKAS AND LITTLE METINGS

11: 0 0
T HEATR E Kamyczek „Sad Princess and Dancing
Rabbits” – a tale from Świętokrzyskie region – ages 0-100+

1 2 : 0 0 
K I D ’ S B A N D from Zawadka Rymanowska – family
revels – ages 0-100.

1 3 : 0 0 
U N I Q U E instruments from Paweł Nowak’s collection
Accordion Museum in Kościerzyna.

1 4 : 0 0 
S P R I N G games for kids with bagpipe music, Todar &
Viola Kashkurevich from Belarus – ages 4-100+

15 : 0 0 
FUN AND GAMES from Greater Poland region,
Katarzyna Helpa & Romuald Jędraszak – ages 4-100+

1 6 : 0 0
“ F I V E P L A N K S A N D S O M E T H I N G ” Kasia de
Latour and Maple People – interactive concert, ages 4-100+

17: 0 0 
MAZURK A ORCHESTR A & Paula Kinaszewska
play-by-ear fiddle workshop, from age 7

 

ROOM D – MEETING ROOM AND LITTLE CONCERTS

11 : 1 0 
C O N C E R T H A R M O N I U M – Estey Philharmonic:
Bartosz Żłobiński - mini concert and presentation.

11 : 4 0 
S T E P B Y S T E P – History of polish dances
in 15 minutes: Dr Tomasz Nowak.

1 2 : 1 0
P I P E S , F I F E S A N D D O U B L E F L U T E S -
„Instruments with a soul” film premiere, feat. Jan Karpiel Bułecka,
produced by The Institute of Music and Dance.

12 : 3 0 
SUK A, R EBAB, OUD – infrtuments from Hubert
Połoniewicz’s atelier, played by Kornel Krupiński, Kamila Bigus and
Mateusz Szemraj.

1 3 : 1 0 
H A R D I N G E L F E L E and other traditional Norwegian
instruments – talk and performance by Ånon Egeland.

1 3 : 5 0 
B A S Y – short presentations Piotr Sikora, Varis
Auzins (Latvia), Mateusz Raszewski, Mateusz Niwiński, Andrzej
Staśkiewicz, Maciej Żurek, Katarzyna Rosik, on fiddle-Mateusz
Niwiński.

1 4 : 5 0 
O C A R I N A - presentations of Klementyna Pawłowicz-Kotand Tomasz Bilecki

1 5 : 1 0
L I G A W K I
. Meeting with artists: Stanisław Jałocha and
students, stories and film by Piotr Baczewski & Mateusz Niwiński.

1 5 : 4 0 
B A L T I C K A N T E L E – talk by maker Łukasz Hołuj,
performs Anna Kędziorek.

1 6 : 1 0 
G U I T A R R A , C A S T A ÑUELAS , ZAMBOMBA
Instruments from Don Quixote’s land, „Viguela” group.

1 7 : 1 0 
B A G P I P E S , G A I D A S… – short presentations:
Todar Kashkurevich (Belarus) , Leanne Barbo (Estonia),
Przemek Ficek, Zbigniew Wałach, Tomasz Kiciński.

 

 

Programy wydarzeń festiwalowych:
– Wszystkie Mazurki Świata
– Małe Mazurki 
– Warsztaty  
– Targowisko Instrumentów
– Pracownia Targowiska Instrumentów 
– Poniedziałek Mazurkowy na Bielanach

 

Organizatorzy:
Fundacja „Wszystkie Mazurki Świata”

Zobacz:
– Wszystkie Mazurki Świata
www.festivalmazurki.pl
Facebook/festivalmazurki 
YouTube/festivalmazurki
– Targowisko Instrumentów
www.targowiskoinstrumentow.pl  

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie/Małe Mazurki
– Facebook/wydarzenie/Wszystkie Mazurki Świata 
– Facebook/wydarzenie/Targowisko Instrumentów  
– Facebook/wydarzenie/Pracownia Targowiska Instrumentów
– Facebook/wydarzenie/warsztaty 
– www.festivalmazurki.pl...