Kalendarz

Nabór do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

  • od 25.01.2021
  • do 26.02.2021
  • NID
  • Konkursy
  • Programy

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie udzielane gminom na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe:
a. diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;
b. delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
c. wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;
d. tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
e. wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
f. wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
g. wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
h. włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;
i. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Samorządy gminne zainteresowane udziałem w programie „Wzorcowa rewitalizacja” prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie na adres e-mail odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji do dnia 26.02.2021.

 

Koordynatorzy Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

— Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
boszczanowska@nid.pl
Oddział Terenowy we Wrocławiu
Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław

— Grzegorz Młynarczyk — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
gmlynarczyk@nid.pl
Oddział Terenowy w Krakowie
31-014 Kraków, Św. Tomasza 8/7

— Agnieszka Lorenc-Karczewska — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego,
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź, Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

— Adam Sapeta — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, asapeta@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów, Hetmańska 15

— Anna Dyszkant — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
adyszkant@nid.pl
Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań, Mielżyńskiego 27/29

— Ewa Krasińska — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
ekrasinska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
11-Listopada 4, 10-104 Olsztyn

— Dorota Hryszkiewicz-Kahlau — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
dhryszkiewicz@nid.pl
Oddział Terenowy w Gdańsku
80-822 Gdańsk
Św. Trójcy 5

— Iwona Wildner-Nurek — Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa mazowieckiego,
iwildner@nid.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa
Mikołaja Kopernika 36/4, 00-924 Warszawa

Więcej szczegółów na:
www.samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/  

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

 

Kontakt dla mediów:
MonicaPonce
mponce@nid.pl
669 413 974

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów